Terms of use

Voorwaarden

Op deze pagina beschrijven we de gebruiksvoorwaarden voor de website van Inspirerend Wonen.

Gebruikers die om welke reden dan ook misbruik maken van services van Inspirerend Wonen, krijgen geen toegang meer tot onze diensten. Wie gebruik maakt van onze diensten of producten, verklaart hiermee automatisch akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden die we hier beschrijven. Wie op onze pagina’s komt, accepteert deze overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan zo snel mogelijk te verlaten.

Beschrijving van Inspirerend Wonen

Inspirerend Wonen is een inspiratieplatform gevuld met artikels over interieurgerelateerde onderwerpen, waarin bedrijven hun producten/diensten in de kijker kunnen zetten.

Persoonsgegevens

Lees hiervoor ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Inspirerend Wonen besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Inspirerend Wonen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Inspirerend Wonen de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Inspirerend Wonen wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

Inspirerend Wonen spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Inspirerend Wonen kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Inspirerend Wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van derden. Inspirerend Wonen beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Inspirerend Wonen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Inspirerend Wonen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de diensten, communicatie, werken, interpretaties, inbreuken, gebreken of wat dan ook dat een van onze aangesloten partners aanlevert.

Intellectuele eigendomsrecht

Inspirerend Wonen is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Als bezoeker of gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of zelfs een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

Databank

De door Inspirerend Wonen verzamelde gegevens zijn systematisch en/of methodisch geordend en maken een databank uit in de zin van artikel XI 306 en 307 WER, en vallen zij onder de bepalingen van het Sui Generis databankrecht. Elke bezoeker of gebruiker van de Website verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook geheel of gedeeltelijk de databank van Inspirerend Wonen te kopiëren, te reproduceren, over te nemen of op enige andere wijze te gebruiken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Voor ons uitgebreid cookie statement verwijzen wij u graag naar deze uitgebreide pagina over dit onderwerp.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Onderhavige voorwaarden evenals elk gebruik van de Website en/of diensten van Inspirerend Wonen wordt beheerst door het Belgisch Recht.

Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, de website en/of diensten van Inspirerend Wonen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Antwerpen.