Privacybeleid

Benieuwd naar hoe Inspirerend Wonen vertrouwelijk omspringt met jouw gegevens? Je vindt alle informatie in onderstaand privacybeleid, waar verteld wordt welke stappen wij ondernemen om jouw privacy te beschermen, hoe jij continu inspraak hebt in dit proces en hoe Inspirerend Wonen jou garandeert dat dit beleid wordt nageleefd. Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je dat Inspirerend Wonen jouw gegevens verzamelt en gebruikt zoals hieronder beschreven. Gelieve dit privacybeleid samen met onze cookie policy te lezen.

Dit privacybeleid is van toepassing op

 • inspirerend-wonen.be, Inspirerend Wonen bvba (BE0831.092.733), hierna “Website” of “Inspirerend Wonen” en
 • alle (commerciële) relaties tussen Inspirerend Wonen en zij die deze website bezoeken.

Uitsluitingen

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze eigen website. In geen geval is Inspirerend Wonen verantwoordelijk voor het privacybeleid van enige derde partij. We raden aan om de desbetreffende websites rechtstreeks te raadplegen i.v.m. hun privacybeleid.

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op persoonlijke informatie en niet op publieke informatie. Indien je een vraag of comment plaatst bij een artikel of foto is dit, samen met je naam en voornaam, publieke informatie die mag (i) openbaar gemaakt worden, (ii) gedeeld worden en (iii) gekopieerd worden.

Welke gegevens verzamelt Inspirerend Wonen?

Door de website te bezoeken of door te klikken op onze mails, wordt er automatisch anonieme informatie opgeslagen via cookies of vergelijkbare technologieën die Inspirerend Wonen in staat stellen om dit te doen. Inspirerend Wonen houdt bijvoorbeeld bij welke pagina’s je bezoekt (doorklik- en navigatiegegevens), welke webbrowser je gebruikt, via welke kanaal je toegang kreeg tot de website, enz. Aangezien deze gegevens geanonimiseerd zijn, is het niet mogelijk jou te identificeren op grond hiervan.

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan een wedstrijd of een comment/vraag achterlaat bij een artikel/foto, worden er expliciet een aantal gegevens gevraagd, waaronder je naam/voornaam, e-mailadres en website. Achter de schermen, wordt ook je ip-adres opgeslagen. Samen met alle gegevens die Inspirerend Wonen verkrijgt via derden, uit enquêtes, klanttevredenheids- of marktonderzoek, commerciële acties, sociale media of e-mailverkeer worden eveneens bewaard in ons databestand.

Wens je als websitebezoeker in contact te treden met één van onze partnerbedrijven of als bedrijf met ons contact op te nemen voor een samenwerking, wordt er via een contactformulier expliciet naar een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Geef je als de betrokkene jouw toestemming, worden die gegevens, samen met je IP-adres, gebruikt voor klantenbeheer (administratie en opvolging van aanvragen) en voor gepersonaliseerde marketing en reclame, zoals een nieuwsbrief. Het gaat om volgende expliciete gegevens:

 • Identificatiegegevens, waaronder:
  • je naam, voornaam en/of firmanaam
  • je volledige adres of bedrijfsadres
  • je telefoonnummer
  • je e-mailadres
  • actieve sectoren
  • btw-nummer
  • website

Daarnaast kan je je ook rechtstreeks inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarvoor vragen we om je naam, voornaam en e-mailadres, na expliciete goedkeuring van dit privacybeleid.

Tot slot, kan je ons bereiken via telefoon, e-mail en post. Om die communicatie in kaart te brengen en onze diensten te verbeteren, wordt de inhoud opgeslagen in een notitie in ons systeem voor klantenbeheer. Zo willen wij jou optimaal van dienst zijn.

Wat doet Inspirerend Wonen met jouw gegevens?

Het verwerken van jouw gegevens laat Inspirerend Wonen toe om de trafiek op de Website in kaart te brengen, alsook om verbeteringen aan te brengen aan onze diensten en Website. Jouw gegevens worden daarnaast ook ingezet om je gepersonaliseerde marketing, reclame en communicatie te sturen. Heb je je expliciete toestemming daarvoor gegeven, sturen we je ook periodiek een nieuwsbrief.

Voor websitebezoekers die een contactaanvraag invulden om in contact te treden met één van onze partnerbedrijven: Jouw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van inspirerend-wonen.be na uitdrukkelijke goedkeuring van het Privacybeleid. Inspirerend Wonen verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die nodig zijn om de aangevraagde diensten of producten te kunnen leveren. In dit geval, heeft dat als doel dat (i) de partners van Inspirerend contact met jou kunnen opnemen en/of over voldoende informatie beschikken om een offerte op maat uit te werken (ii) om jou op de hoogte te houden van de status van jouw aanvraag en (ii) om gepast te kunnen communiceren, bijvoorbeeld voor klantensupport.

Voor bedrijven die een contactaanvraag invulden om een samenwerking met Inspirerend Wonen aan te gaan: Jouw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van inspirerend-wonen.be, zodat Inspirerend Wonen contact met jou kan opnemen om een eventueel samenwerkingsverband op te starten (prospectie) of voor direct marketing-doeleinden. Wordt er een contract tussen jouw bedrijf en Inspirerend Wonen opgesteld, zal deze informatie ook aangewend worden voor klanten- of leveranciersadministratie.

Wie heeft inzage in jouw gegevens?

Jouw gegevens zijn bestemd voor intern gebruik binnen Inspirerend Wonen en alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Deze worden strikt vertrouwelijk verwerkt en niet verkocht of gedeeld aan derde partijen. Dat gebeurt enkel onder volgende strikte voorwaarden:

 • wanneer Inspirerend Wonen hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • wanneer Inspirerend Wonen haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval jouw persoonsgegevens –  dewelke Inspirerend Wonen heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn
 • wanneer Inspirerend Wonen voor bepaalde taken of onderzoeken zelf de middelen niet heeft, zoals het versturen van een nieuwsbrief aan meerdere geadresseerden. Indien Inspirerend Wonen beroep doet op een externe verwerker, zal er op toegezien worden dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen of nieuwss gegeven.

Jij hebt steeds het recht om…

 • je gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen, alsook je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens of deze verwerking te beperken.Dit recht op inzage, verbetering, verwijdering en beperking is kosteloos en kan je uitoefenen door het weigeren van cookies of door je verzoek per e-mail naar  info@inspirerend-wonen.be te sturen. Inspirerend Wonen zal er dan alles aan doen om je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan ook op elk moment door op de uitschrijflink in de nieuwbrief te klikken.
 • volledig geïnformeerd te zijn over de verwerking van jouw gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.
 • Inspirerend Wonen te vragen jouw gegevens over te dragen naar een andere dienstverlener, per schriftelijk verzoek via info@inspirerend-wonen.be

Klacht indienen?

Inspirerend Wonen benadrukt dat zij op elk moment tracht te handelen overeenkomstig (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de algemene verordening gegevensbescherming. Denk je dat wij jouw gegevens niet conform de wet verwerken? Dan kan je klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie.

Inspirerend Wonen verbindt zich ertoe om eender welke haalbare, fysieke, dan wel technologische of organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om (i) ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Inspirerend Wonen bewaart alle verzamelde persoonsgegevens beveiligd in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande de genomen voorzorgsmaatregelen (zoals het encrypteren van bepaalde gegevens) en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet/e-mail of het elektronisch opslagen van deze gegevens nooit 100% veilig. Inspirerend Wonen kan in dit verband daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw gegevens bieden.

Update Privacybeleid

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Inspirerend Wonen is gerechtigd om op eender welk moment het privacybeleid te updaten, met vermelding van de laatste wijziging. Het is daarom aangeraden om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen, om zo op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen.

Contacteer Inspirerend Wonen

Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of over de manier waarop Inspirerend Wonen jouw gegevens verwerkt, kan je ons steeds bereiken