Financieel en Juridisch

Nalatenschap regelen & erfenisrechten beperken

Wanneer mensen een dierbare verliezen, weten de naaste familieleden vaak niet precies welke formaliteiten ze in orde moeten maken en welke administratieve stappen ze hiervoor moeten ondernemen. De dokter, begrafenisondernemer, notaris, financiële instelling, verzekeringsmaatschappij,… Hoe verloopt de erfenis precies? En hoe zit het met de erfenisrechten? We lichten enkele basisprincipes toe.

De erfenis: wat te doen bij overlijden?

Het overlijden van een naaste brengt heel wat stappen en formaliteiten met zich mee. Eerst moet je de administratie met betrekking tot de overleden persoon regelen, daarna moet je het nalatenschap regelen. Eenmaal bepaald uit welke actieven en passieven de erfenis bestaat, moeten de erfgenamen deze nalatenschap aanvaarden, je kan de erfenis verwerpen of de erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Maar een erfenis heeft gevolgen die je niet zomaar kan negeren, want de erfgenamen zullen ook successierechten of erfenisrechten moeten betalen!

Successierechten

Successierecht is een belasting, geheven op de netto waarde van de nalatenschap van een overleden persoon die aan zijn erfgenamen worden overgedragen.

De belastingsdruk is progressief en van toepassing op de netto waarde van de nalatenschap die elke erfgenaam krijgt toebedeeld. Deze is afhankelijk van de graad van verwantschap met de overledene en van de regio waarin de domicilie van de overleden persoon zich bevond. De fiscale woonplaats waar de overledene het langst gewoond heeft tijdens de laatste vijf jaar voor zijn overlijden geldt als laatste domicilie.

Naasten beschermen

In sommige gevallen moeten de erfgenamen tot 80% successierechten betalen op de geërfde goederen! Wie roerende of onroerende goederen bezit, stelt zich ongetwijfeld de vraag hoe hij de erfenisrechten die zijn kinderen zullen moeten betalen kan terugschroeven. Via schenkingen en een levensverzekering kun je die beperken.

Onroerende goederen schenken

Om erfenisrecht te beperken, kan je tijdens jouw leven een onroerend goed schenken. Let wel, als je binnen de drie jaar na deze schenking overlijdt, dan zullen de erfgenamen toch nog erfenisrechten moeten betalen. Na drie jaar vergeet de fiscus de schenking en zal het gegeven goed geen deel meer uitmaken van het actief van de erfenis. Als alles goed verloopt, is de techniek van de driejaarlijkse onroerende schenking fiscaal interessant. Wat betreft roerende goederen, zullen de erfgenamen geen erfenisrechten moeten betalen als de schenkingsakte voor de notaris gebeurd is. Is dit niet het geval, dan is de regel van drie jaar van toepassing!

Successierechten en levensverzekering

Om te anticiperen op de betaling van de successierechten, kan het interessant zijn om een levensverzekering af te sluiten. Bij deze formule sluit de verzekerde een contract af dat ervoor zorgt dat er bij zijn overlijden een som geld zal overgemaakt worden aan een begiftigde, en dit zonder tegenprestatie. Het gaat om een ‘beding ten behoeve van een derde’. Met een levensverzekering kan je dus een groot deel van de tegoeden van de erfenis aftrekken en zo de successierechten beperken.

Erfenis is een complexe materie en het is van kapitaal belang om de regels en procedures te respecteren. Daarom raden we jou aan om informatie in te winnen bij een expert vooraleer je actie onderneemt.

 

17/04/2012

Vragen en opmerkingen

NK
Noel Kinds

Ik heb vraag : een schoonzoon van oudere moeder (92 jaar) werd door schoonzoon verplicht een erfenis te schenken bij leven van haar kapitaal. Dit gebeurde zonder bewuste daad van haar. Deze schoonzoon wil nu deze erfenis zelf regelen met wettelijke erfgenamen, zijn vrouw en schoonzuster en kleinkind (dochter van haar overleden dochter). Kan dit allemaal en hoe kan men dat aanvechten of onrechtmatig laten verklaren ? Dank voor goede informatie

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Duurzaam wonen, enkele peilers
Volgende artikel
Food for shoe lovers: de leukste schoenenkasten!