Wedstrijdreglement tickets Batibouw 2020

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Inspirerend Wonen bvba, met maatschappelijke zetel te Langestraat 207, 2240 Zandhoven (hierna “Inspirerend Wonen” genoemd). De wedstrijd is toegankelijk via de website en via de Facebookpagina van Inspirerend Wonen (resp. www.inspirerend-wonen.be en www.facebook.com/inspirerend-wonen). Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.

Artikel 2 – Periode

Deelnemen aan de wedstrijd kan van 19 november 2019 tot en met 21 februari 2020. Winnaars worden uiterlijk op 24 februari 2020 via e-mail op de hoogte gebracht.

Artikel 3 – Spelregels

  • De wedstrijd vindt plaats op de website van Inspirerend Wonen.
  • Om deel te nemen dien je je in te schrijven op de nieuwsbrief door voornaam, naam en e-mailadres in te geven.
  • Winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht van winst. 
  • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van de personeelsleden van Inspirerend Wonen en van alle firma’s die betrokken worden bij de organisatie van de wedstrijd.
  • Elke persoon kan slechts eenmaal deelnemen. 
  • Deelnemen is gratis.
  • De prijs is niet overdraagbaar.
  • Deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.

Artikel 4 – Winnaar & prijs

Inspirerend Wonen organiseert een wedstrijd om inkomtickets (1x dagticket voor een volwassene) voor Batibouw 2020 te winnen. Op 22 februari 2020 worden 20 winnaars willekeurig geselecteerd. De winnaars worden ten laatste 22 februari 2020 persoonlijk gecontacteerd via e-mail. Ontvangt Inspirerend Wonen binnen de 5 dagen geen antwoord met adresgegevens waarnaar de prijs kan worden opgestuurd, heeft de winnaar geen recht meer op de prijs.

Artikel 5 – Uitsluiting

Inspirerend Wonen kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als die niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dat geval wordt een nieuwe trekking voorzien.

Artikel 6 – Informatie over de prijs

Elke winnaar heeft recht op 1 inkomticket voor Batibouw 2020, enkel wanneer de voornaam, achternaam en e-mailadres werd ingevoerd als inschrijving op de nieuwsbrief van www.inspirerend-wonen.be

Inspirerend Wonen kan op ieder moment de winst van een persoon intrekken, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3 en 6, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt een nieuwe trekking voorzien.

De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Inspirerend Wonen de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Inspirerend Wonen ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Inspirerend Wonen behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Inspirerend Wonen, de omstandigheden dit vereisen. Inspirerend Wonen kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Inspirerend Wonen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Inspirerend Wonen bvba zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement. De gegevens worden verwerkt overeenkomstig (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de zeven werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Inspirerend Wonen bvba. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Inspirerend Wonen bvba om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of Inspirerend Wonen bvba op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen als gevolg van hun deelname of gebruik van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.

Tickets winnen voor batibouw

Win gratis tickets!

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Inspirerend Wonen en maak kans op jouw vrijkaart voor Batibouw 2020.

Opgelet! Je kan geen tickets meer winnnen. Je kan je hier onder nog wel inschrijven op onze nieuwsbrief!

Batibouw 2020